About m-money function service

ບໍລິສັດ ລາວ ໂມບາຍມັນນີ ຈຳກັດ “Lao Mobile Money Company Limited”
ເປັນບໍລິສັດລູກ ຂອງ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນເທິງມືຖື Mobile Money ຫລື ໃຫ້ບໍລິການດ້ານ Fintech ໂດຍມີເປົ້າຫມາຍເປັນຜູ້ນຳດ້ານບໍລິການ ການເງີນມືຖື ໃນ ສປປ ລາວ " To be leader mobile money in Laos "

ວິໄສທັດ: ພັດທະນາລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມສູ່ບໍລິການການເງິນເທິງມືຖື ທີ່ທັນສະໄຫມ ຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ ຂອງຊາດ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກເສດຖະກິດດິຈິຕ້ອນ ເຮັດໃຫ້ການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນໃນສັງຄົມງ່າຍຂຶ້ນໂດຍພາຍໃຕ້ຊື່ບໍລິການ ໂມບາຍມັນນີ “Mobile Money” ໃຫ້ຊີວິດງ່າຍຂຶ້ນ ຕາມຍຸກດິຈິຕ້ອນ “More Smart Life in Digital Era”

About

ເ ປັນບໍລິສັດລູກ ຂອງ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນເທິງມືຖື Mobile Money ຫລື ໃຫ້ບໍລິການດ້ານ Fintech ໂດຍມີເປົ້າຫມາຍເປັນຜູ້ນຳດ້ານບໍລິການ ການເງີນມືຖື ໃນ ສປປ ລາວ " To be leader mobile money in Laos "

© Copyright m-money.la